Aleksandr Mekal'

?”?????‚???????? ?? ?‚???????????? ?? ?????‚?µ?????µ?‚?µ

?’???‚, ?? ?±?»?????µ FireON’a ???????‡???‚?°?» ?·?°???????? ?? ???????µ??, ?????‚?????‹?µ ???±?????????????‚ ???µ?????‚?????‹?µ ???µ?‰?? ?? ?????‚?µ?????µ?‚?µ, ???·?????‡?µ???? ???????°???????????? ???·?‹??????, ?‚?°?? ?‡?‚?? ?????¶?µ?‚ ???µ ?????µ ???????????‚, ???? ?????µ ?????????°?????»??????, ?????????»?????? ?????‚?µ???µ??????. ?”?»?? ?‚?µ?…, ???‚?? ???????°?? ???µ ?????¶?µ?‚ ?????????‚?? ???»?? ?‡?µ???? ?? ???????±?‰?µ ?‡?‚?? ?‚?°?????µ ?????†???°?»?????‹?µ ???µ?‚??, RSS, ?’?????? ?? ?????†???°?»?????‹?µ ?·?°???»?°?????? – ???????µ?‚???? ???????????‚???µ?‚??, ???±?????????????‚ ???????‚???????? ?? ?? ?????????µ???°????. ?­?‚?? ?¶?µ ???????µ?? ?? ???????????»?¶?µ??????:

Social Networking in Plain Ukrainian

RSS in Plain Ukrainian

Wiki in Plain Ukrainian

Social Bookmarking in Plain Ukrainian

?????‚?°?‚?µ, ?? ?????†???°?»?????‹?… ?·?°???»?°?????°?… ?µ???‚?? ???????µ?? ?? ???° ?????????????? ???·?‹???µ, ?‚???‚

?????‚?????‹ ???‚???… ???????µ?? – www.commoncraft.com
???µ???µ?????? – worldwebstudio.com
???°???°?» WWS ???° YouTube – http://ru.youtube.com/profile?user=worldwebstudio

Written by mekal

January 5th, 2008 at 3:56 pm

Posted in WordPress